NÔUANDED VEE- JA PINNASE TÖÖTLEMISEKS

Baltic Environmental Projects : eeluuringute ja edasiste toimingute spetsialist

OOTAMATUD JA EBASOOVITAVAD LEIUD PINNASEST

Pinnasetööde käigus tuleb tihti ette, et satutakse ootamatult jälgedele ja materjalidele nagu arheoloogilised leiud, lôhkekehad vôi teised ained, mis meie keskkonda tavapäraselt ei kuulu.
Tihti juhtub, et kliendilt saadud andmed pole piisavad, et neid mittesoovimatu leide vältida. Sellest tulenevalt vôib ootamatute leidude avastamisel muutuda eelnevalt koostatud tööde projekt, millega omakorda kaasnevad ootamatud lisakulutused.

Seda enam, kui töid sooritatakse kaitse all olevatel looduskaitse alade nagu näiteks Loodusmonumentide vôi Natura 2000 alade piirkonnas. Sel juhul on kasulik omada vastaval erialal kogemusi, sest puututakse kokku keeruliste protsessidega nagu näiteks lubade/litsentside taotlemisega.

Et sellistes olukordades vôimalikult palju abiks olla, pakub Baltic Environmental Projects kavandatud töödele pôhjalikke eeluuringuid. Ole teadlik, mis sinu poolt projekteeritaval alal hakkab toimuma ja mis seal on toimunud, et kavandatud töid vajaduse kohaselt planeerida. Eelnevalt tehtud täpne büroouuring kombineeritult pinnaseuuringuga vôib siinkohal suureks abiks olla.

Ajalooline eeluuring

Lôhkekehade vôi ajalooliste väärtuste kahtlustus

Minevik määrab tuleviku

Arheoloogia vôi keskkonna tarbeks teostatavatest eeluuringutest vôib tuleneda, et piirkonnas vôib leiduda lôhkekehi.
Assist explore analüüsib uurimitulemusi ning annab oma hinnangu millisel määral ja kui palju lisa töid see endaga kaasa toob. Lisaks täpsustab milliseid keskkonnatehnilisi nôudeid tuleb rakendada ning millises ulatuses, et tuvastada lôhkekehi ning teha arheoloogilisi töid.

Büroo uuringus kaardistame me vee ja pinnase. See annab hea ülevaate pinnase struktuurist.
See saab olla algupärane / puutumata kujul, kuid tihti tuleb ette, et see sisaldab arheoloogilisi leide, Teisest Maailmasôjast maha jäänud lôhkekehi vôi reostust.

%

Aero fotod

%

Kirjanduse uuring

%

Tunnistajate selgitused

%

Arhiivid

UURIMISTÖÖD (TUVASTAMINE)

Tingimused ja load (litsentsid)

Tavaliselt määratakse töötamiseks kahtluse all oleval vôi “tundlikus” piirkonnas lisa tingimused. Lubade ja litsentsidega pannakse paika, et töö teostamisel tuleb arvestada floora ja faunaga ning alaga, mis kuulub looduskaitse all oleva natura 2000 hulka. Samuti vôib ette tulla, et büroouringute tulemusena peab mitmesuguseid ette nägematuid parandusi ja lisa meetmeid rakendama, näiteks suurônnetuse puhul. Baltic Environmental Projects aitab ja juhendab klienti selles protsessis täielikult.

Otsimis (tuvastamis) protsess

Hetkel, kui minevik ja olevik kokku tulevad ja erinevad tööd koostöös Assist Exploerga ellu viiakse, läheb protsess üle pinnasele vôôrate materialide lokaliseerimisele ja tuvastamisele. Siinjuures teostame me ka otsimis- ja detekteerimistöid. Neid töid on vôimalik teostada puuraukude kaevamisega, näidiste ja proovide vôtmisega ja mitmesuguste teiste detekteerimis viisidega. Saadud andmed kooskôlastatakse ja räägitakse läbi vastava ala ekspertidega. Baltic Environmental Projects teeb koostööd ainult nende pooltega kes just neid spetsiaalseid erialasid tunnevad ja nii palju kui vôimalik ise vajalikud tööd suudavad realiseerida. Sel moel hoiame me kogu protsessi oma kontrolli all. Suheldes otse ja arusaadavalt, ka siis kui töö rakenduse käigus ootamatuid kohaldusi vôi parandusi on vaja läbi viia, jääb projekt kôigile osapooltele vastuvôetav ja ülevaatlik.

Pinnase voolud

Baltic Environmental Projects on juba aastaid spetsialiseerunud pinnasevooludele. Euroopa normide järgi kohandatud vastavavate seotud ametiasutuste kohalikule seadusandlusele ja eeskirjadele. Projektid, kus pinnast kaevandatakse vôi ümber paigutatakse, peavad alati vastama Pinnase Kvaliteedi Määrusele ja Pinnasekaitse Seadusele. Kahjuks on reostuse tekkel selles protsessis väga suur roll. Kôiki toiminguid korrektselt vallates ja kontrolli all hoides, jääb tihti kompleksne tööprotsess erinevate pinnasevooludega kôigile osapooltele ülevaatlik. Baltic Environmental Projects toetub kombineeritud pinnase töödes aastatepikkustele kogemustele (sealhulgas töö raudteel, maanteede vôrgustikus, veeteede ehituses ja saneerimise erialal). Seetôttu suudame me erinevate keeruliste küsimuste ja takistuste korral adekvaatselt môelda ja parimaid lahendusi välja töötada. Töötades koos erinevate tuntud osapooltega , kes omavad spetsiaalset tehnikat ja materjale, oleme me vôimelised töötama nii alltöövôtja rollis, kuid vajaduse korral suudame me kogu töö protsessi ise algusest lôpuni korraldada.

Ộnnetused ja häda olukorrad

Tihti pöördutakse Baltic Environmental Projects poole hädaolukordades ning suurônnetuste puhul selleks, et organiseerida ja luua kôik koristuseks vajaminev. Teeme tihedat koostööd juhtumiga seotud ametiasutustega ning tänu meie üle Euroopa paiknevatele spetsialistide vôrgustikuga, oleme me vôimelised häda olukordades kiiresti tegutsema, et anda kiire ja adekvaatne ülevaade olukorrast ja vôtta olukord kontrolli alla.
Sellistes olukordades on tihti tegu ônnetusega (liiklusônnetus, lennuônnetus vôi ônnetus raudteel), kus kahjulike ainete keskkonda sattumise tagajärjel on vaja organiseerida koristus- ja puhastus töid, transporti ja saneerimis töid. Kahjulikud materjalid tuleb ohutuks teha uuringute tarbeks vôi need peab viima tundtud psetsiaalse töötleja juurde kas kodu- vôi välismaal. Kôik need protsessid tuleb valitsuse määruse järgi väga tapselt registreerida.
Paljud meie vetest on Natura 2000 kaitse all olevad piirkonnad. Baltic Environmental Projectsl on piisavalt kogemusi ja teadmisi et nendel tundlikel ja haavatavatel loodusaladel opereerida ja koos vastavate ametiasutustega panna rôhk floorale ja faunale.

MEIE TULEVIK

Kaasatus on meie organisatsiooni vôtme sôna. Baltic Environmental Projects garandeerib nôutava kvaliteedi, millele tuginedes saame me tegutseda eespool mainitud erialadel meie hinnatud ja haavatavas keskkonnas.
Tolerantsust vôi millelegi läbi sôrmede vaatamist ei vôi me endale lubada. Ajalugu on meid ôpetanud et meid ümbritsevasse keskkonda tuleb suhtuda väga hoolivalt, vastasel juhul on negatiivsed tagajärjed meie tulevastele pôlvedele väga koormavad. Baltic Environmental Projects peab keskkonda ja kôiki tema erinevaid külgi väga kalliks.